Finanțe

Start-up Nation România: procedura oficială

Start-up Nation România: procedura oficială

S-a publicat oficial procedura finală a Start-up Nation România în data de 24.06.2022!

De-a lungul edițiilor precedente am fost alături de antreprenorii de pretutindeni care și-au început un drum în domeniul prelucrării lemnului. Am ajutat la consolidarea afacerilor de succes de lungă durată, și am făcut tot posibilul ca pe lângă utilajele net superioare ca și calitate, să oferim clienților noștri consultanță profesională și un parteneriat bazat pe respect.

Te invităm pe site-ul oficial Danibrum pentru a descoperi oferta noastră de utilaje! De la utilaje clasice la utilaje CNC de ultimă generație, toate pe: https://danibrum.ro/

Start-up Nation este unul dintre cele mai cunoscute programe implementate de Ministerul Anteprenoriatului și Turismului (MAT). Scopul acestui program este de a încuraja înfințarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Totodată, un beneficiu semnificativ pe care acesta îl aduce este în primul rând atragerea de investiții și promovare a exportului.

La baza procedurii s-a instituit o schemă de ajutor de minimis. Obiectivul primar este unul cât se poate de etic, deoarece se dorește îmbunătățirea performanțelor economice printr-o creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă. Mai mult, digitalizarea este un concept destul de bine integrat în această schemă, fapt ce duce la o dezvoltare durabilă în pas cu secolul XXI.

În rândurile ce urmează, am creat un rezumat structurat, a procedurii de implementare, menit să te ajute să găsești mai ușor informațiile necesare.

 1. Bugetul schemei de minimus și valabilitatea de ajutor de minimus

Conform documentelor oficiale, schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028. Este bine de știut faptul că,toate ajutoarele de minimus acordate beneficiarilor de proiecte, vor fi în concordanță totală cu reglementările europene privind ajutorul de minimus aplicabil la acel moment. Încă un lucru important de menționat este că beneficiarii nu se pot înscrie pentru ambii piloni ai programului. Aceștia vor trebui să aleagă din următoarele, în funcție de condițiile îndeplinite:

 1. Pilon I Start-up Nation România- 500.000.000 lei (pentru 50.000 de beneficiari)
 2. Pilon II Start-ul Nation Diaspora- 20.032.000 lei (pentru 5.000 de beneficiari.
 • Beneficiarii în cadrul proiectului

La acest punct, participanții trebuie să știe faptul că noțiunea de întreprindere unică stabilește cuantumul ajutorului de minimus de care poate beneficia aplicantul. Pot beneficia de prevederile Programului, societățile de tip: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate (se pot găsi detaliate la pct. 3.2.1)

În altă ordine de idei, nu pot beneficia de prevederile Programului, societățile ce au ca activitate anumite domenii precum: pescuitul, Acvacultura, extracția cărbunelui, etc.( mai multe detalii la pct. 3.2.2). Totodată, în situația în care o întreprindere își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele exceptate, dar și într-un sector acceptat, activitățile desfășurate în sectoarele exceptate nu trebuie să beneficieze de ajutoarele de  minimus acordate. Totodată, nu sunt acceptate legăturile de rudenie în structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia.

 • Tipurile de ajutor financiar

Programul Start-up Nation este finanțat din bugetul de stat prin intermendiul AIMMAIPE printr-o procedură deschisă și transparentă., nediscriminatorie și suficient promovată. Astfel, prin acest Program, sunt finanțate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere în următorul mod:

 1. Pentru asumarea și menținerea unui loc de muncă: AFN- maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95 % din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
 2. Pentru asumarea și menținerea a două locuri de muncă: AFN- maxim 200.00 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 95% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
 • Procedura de înscriere în Program

În baza link-ului: https://granturi.imm.gov.ro se face înscrierea în Program. De aici, se creează profilul, user-ul și parola. Este important să urmăriți constant acest cont pentru a putea fi curent cu modificările sau informările referitoare la măsurile de sprijin postate pe site-ul Ministerului. Este bine de știut faptul că pe toată perioada de implementare, anunțurile/clarificările/notificările oficiale vor fi transmise electronic prin intermediul aplicației informatice de înscriere și gestiune a schemei de ajutor.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape:

1. Etapa de creare a profilului, user-ului și parolei. În această etapă aplicanții vor înregistra cu semnătura electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, cât și datele IMM aplicate.

2. Etapa de înscriere în cadrul celor doi Piloni Start-Up Nation Româniași Start-Up Nation Diaspora, în care aplicanții cu profilul, user-ul și parola genrate în prima etapă, vor completa și semna , dar și încărca și transmite formularul electronic de înscriere conform Anexei 1.

Obligatoriu!: Adresa de e-mail folosită la înscriere trebuie să aparțină aplicantului și să se regăsească în toată documentația.

 • Verificarea și selecția beneficiarilor:

Verificarea și selecția beneficiarilor se face, la fel ca și în celelalte ediții, prin Unitatea de Implementare a Programului, denumit în continuare UIP. Vor fi verificate informațiile furnizate în formularul de înscriere dacă s-au completat toate câmpurile, încadrarea corectă a codului CAEN Rev 2, încadrarea în categoria IMM și nu în ultimul rând, al declarațiilor asumate de aplicant.

De asemenea, în termen de 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.10.2023, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor și încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii rambursare (Anexa 7) ,a facturilor, documentelor de plată, prevăzute in anexa nr 7 la prezenta procedură și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat. Mai mult, valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil, furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA.

Un lucru important de știut este faptul că beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu pastrarea denumirii și cel puțin a operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial. Beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.

Mai jos, am atașat măsurile oficiale de la acest punct, prezente în Procedura de implementare la punctul 6:

„(16) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri în cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului sau on-line a reprezentanților instituției bancare partenere sau a reprezentanților AIMMAIPE/MAT. Reprezentanții instituției  de credit partenere/AIMMAIPE/MAT vor face verificări la fața locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pe fiecare parte.

(17) În situația în care, la momentul certificării, se constată neefectuarea cheltuielilor aprobate, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 6), sau nu sunt noi și puse în funcțiune, după caz, beneficiarul nu primește  finanțarea pentru acestea.

(18) În cazul în care beneficiarii eligibili renunță la finanțare pentru una sau mai multe cheltuieli pentru care UIP din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanților acordul de finanțare, aceștia au obligația de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedură, cu respectarea procentelor pentru care a obținut punctaj și ordine la finanțare.

6.7. (1) Plata acordurilor de finanțare se va face conform Convenției de colaborare încheiată de minister cu instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea Programului, prin unitățile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituția parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.

(2)Virarea efectivă a AFN către beneficiar se face după primirea de către instituția parteneră a acordului de plată, în contul deschis la instituția parteneră.

(3) Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în acordul de finanțare (Anexa 6). Nu se admit compensări între beneficiarii și furnizorii lor.

6.8. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat cheltuielile eligibile, în conformitate cu acordul de finanțare semnat între părți, (Anexa 6).

6.9.Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare,nu sunt eligibile, cu excepția facturilor aferente consultanței pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentei măsuri și pentru implementare, precum și cheltuiala cu semnătura electronică.

6.10Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb BNR de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.

6.11.Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.”

6. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului și recuperarea ajutorului de minimis

Începând cu data plății AFN, va începe monitorizarea și controlul benefiaciarilor Programului, pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanțare. Reprezentanții au posibilitatea să verifice activitatea beneficiarului, atât anunțat cât și inopinant. Este necesar ca dumneavoastră să permiteți acest control în condiții cât mai bune. În cazul în care în urma controalelor efectuate, beneficiarii au făcut declarații incomplete/nereale și/sau neconforme cu realitatea, ajutorul oferit prin cadru minimis va trebui returnat total.

7.Reguli de promovare/publicitate a Programului

Beneficiarii au obligația, pe întreaga perioadă de monitorizare a Programului, începând cu data plății, de a afișa și de a menține la loc vizibil cele două plăcuțe informative, cheltuieli eligibile obligatorii în cadrul programului, cu privire la Programul Start –up Nation România. Cele două plăcuțe informative vor fi plasate astfel:

 • una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
 • una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

Dimensiunea, conținutul și modelul plăcuței informative sunt obligatorii, în conformitate cu specificațiile ce vor fi postate pe site-ul ministerului.

8. Confidențialitatea

Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii MAT/AIMMAIPE și UIP având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin. (mai multe informații: pct 10).

Concluzie

În concluzie, articolul prezentat astăzi cuprinde o serie de informații esențiale de știut pentru beneficiarii Programului Start-Up Nation. Este important să fim informați și să ne documentăm deoarece, în acest fel, vom avea posibilitatea să creem afaceri de succes. Totodată, pentru mai multe informații care să cuprindă în detaliu Procedura, vă invităm să consultați site-ul oficial MAT: (DOCUMENTE) MAT face publică procedura finală de implementare a programului Start-up Nation – ROMÂNIA! – Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (gov.ro).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *